რეიტინგი 2021

სულ 3 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 26 20 3 0 3 23 3 82.69 %
2 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 29 18 5 0 6 11 18 70.28 %
3 აფხაზეთის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო 26 14 6 0 6 10 16 65 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.