რეიტინგი 2021

სულ 3 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 საქართველოს პარლამენტი 35 30 3 2 0 30 5 89.86 %
2 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია* 31 30 1 0 0 4 27 87.45 %
3 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 59 17 2 0 40 15 44 30.44 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.