რეიტინგი 2021

სულ 12 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 28 26 2 0 0 14 14 95.93 %
2 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 46 44 0 2 0 46 0 95.65 %
3 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 54 34 17 0 3 49 5 78.69 %
4 ფინანსთა სამინისტრო 38 23 10 2 3 0 38 72.82 %
5 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 58 36 13 2 7 20 38 72.76 %
6 საგარეო საქმეთა სამინისტრო* 33 26 3 0 4 0 33 66.52 %
7 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 35 18 10 2 5 18 17 65.37 %
8 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო* 39 14 21 1 3 0 39 58.44 %
9 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 31 13 10 0 8 9 22 57.61 %
10 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 50 9 32 1 8 11 39 49.4 %
11 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 42 10 6 0 26 0 42 30.57 %
12 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 42 0 0 0 42 0 42 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.