რეიტინგი 2021

სულ 6 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო 24 24 0 0 0 24 0 100 %
2 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
3 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 22 22 0 0 0 22 0 100 %
4 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 24 23 1 0 0 24 0 97.92 %
5 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 24 20 3 0 1 23 1 89.58 %
6 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო* 23 22 0 0 1 9 14 73.04 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.