საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 19 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-275 16.11.2021 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ცენტრალური საჯარო დაწსებულება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-274 16.11.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ცენტრალური საჯარო დაწსებულება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-273 16.11.2021 საქართველოს პარლამენტი ცენტრალური საჯარო დაწსებულება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 07.12.2021 12
FOI10/21-149 26.10.2021 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ცენტრალური საჯარო დაწესებულება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 03.12.2021 23
FOI10/21-148 26.10.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ცენტრალური საჯარო დაწესებულება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 - გადაცილება 298 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/21-147 26.10.2021 საქართველოს პარლამენტი ცენტრალური საჯარო დაწესებულება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI08/21-022 10.08.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მდგრადი განვითარების საბჭოს საქმიანობა 5 23.08.2021 11
FOI08/21-004 02.08.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საარქივო მასალის შესახებ ინფორმაცია 7 - გადაცილება 360 დღე პასუხის გარეშე
FOI06/21-025 29.06.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია „ქვეყნის განვითარების და რეფორმების უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქმიანობა 6 07.07.2021 6 პასუხის გარეშე
FOI06/21-016 22.06.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია პანდემიის გავლენის შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ფართომასშტაბიანი კვლევის დოკუმენტი 1 27.07.2021 25
FOI04/21-035 21.04.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 - გადაცილება 426 დღე პასუხის გარეშე
FOI04/21-024 20.04.2021 საქართველოს პარლამენტი ნდობის ჯგუფის საქმიანობის შესახებ 8 28.04.2021 5
FOI03/21-136 26.03.2021 საქართველოს პარლამენტი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 15.04.2021 11
FOI03/21-135 26.03.2021 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 01.06.2021 34
FOI03/21-134 26.03.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 - გადაცილება 440 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/21-011 23.03.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ოპერაციული შტაბის საქმიანობის შესახებ 4 01.04.2021 7
FOI03/21-010 23.03.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია კომენდანტის საათის დროს საჯარო სივრცეში ყოფნისა და გადაადგილების უფლების მქონე პირების შესახებ 1 01.04.2021 7
FOI02/21-011 11.02.2021 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 17.03.2021 21
FOI02/21-010 11.02.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 - გადაცილება 470 დღე პასუხის გარეშე